خانه فساد
گفتگوی اختصاصی با منشی خانه زنان تن فروش در پونک

گفتگوی اختصاصی با منشی خانه زنان تن فروش در پونک

رکنا: لازم نیست از سن و سالش سوالی کنیم.از چهره پریسا مشخص است که یکی از کم سن و سال ترین مددجویان زندان قرچک ورامین است.او به اتهام فساد و فحشا در یک خانه فساد دستگیر شده است. قبل از اینکه صحبتمان شروع شودمثل ابر بهار اشک می ریزد.از او علت گریه اش را می پرسم