خودروهای نامتعارف
قانون جدید بیمه شخص ثالث برای خودروهای متعارف و نامتعارف چیست؟

قانون جدید بیمه شخص ثالث برای خودروهای متعارف و نامتعارف چیست؟

طبق قانون جدید بیمه شخص ثالث، خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از ۵۰ درصد دیه کامل مرد مسلمان در ماه حرام در آن سال باشد و خودرویی که قیمت آن بیشتر از این حد باشد، نامتعارف تلقی می شود. به گزارش اول فارس ، قبل از تصویب قانون جدید بیمه شخص ثالث