دادگستری شهرستان مرودشت
افتتاح موسسه داوری قضایی در مرودشت

افتتاح موسسه داوری قضایی در مرودشت

دو مؤسسه داوری قضایی در شهرستان مرودشت افتتاح شد.به گزارش اول فارس ، خبرگزاری صداوسیما مرکز فارس، رییس دادگستری شهرستان مرودشت گفت:به منظور کاهش امور دادگستری و افزایش سرعت رسیدگی به دادخواست ها، دو مؤسسه داوری قضایی در این شهرستان افتتاح شد. فاتحی افزود:این مؤسسات با هدف کاهش هزینه وکاهش زمان دادرسی به بهره برداری رسیده و