داریوش جهانبین
سیاست جنایی ریسک مدار در شبکه های اجتماعی

سیاست جنایی ریسک مدار در شبکه های اجتماعی

 گسترش شبکه های اجتماعی در جهان باعث شده است تا شکل و مفهوم «جرم» و «امنیت» و نسبت میان این دو مفهوم دراین اتمسفر تغییر کند؛ در نتیجه باید با انجام تغییرات بنیادین در رویکردهای جرم انگاری واتخاد سیاست جنایی ریسک مدار، باعث افزایش «احساس امنیت» در میان شهروندان شد و از رویکردهای صرفا سلبی( فیلترینگ) فاصله گرفت.