دانشکده ادبیات
آغاز کارزار شیراز دوستان برای حفظ دانشکده ادبیات در جوار حافظیه+لینک

آغاز کارزار شیراز دوستان برای حفظ دانشکده ادبیات در جوار حافظیه+لینک

کارزاری با عنوان «پاسداری از هویت فرهنگی و معنوی ساختمان دانشکده ادبیات در جوار حافظیه (چهارراه ادبیات)» برای ممانعت از تغییر کاربری دانشکده ادبیات و جدایی آن از حافظیه، در شیراز راه اندازی شده است. به دنبال بلندتر شدن زمزمه‌های جدایی دانشکده ادبیات (زبان و ادبیات فارسی، شماری از فرهنگ‌دوستان در شیراز اقدام به راه