دندانپزشکی غیر مجاز
۴ مرکز غیر مجاز دندانپزشکی و دندان سازی در شیراز تعطیل شد

۴ مرکز غیر مجاز دندانپزشکی و دندان سازی در شیراز تعطیل شد

با پیگیری کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات حکومتی امور بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، چهار مرکز غیر مجاز دندانپزشکی و دندان سازی تعطیل شد. به گزارش اول فارس به نقل از  روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز، نماینده وزیر بهداشت در کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات حکومتی امور بهداشتی درمانی دانشگاه در این خصوص