دوران پَساهخامنشی
رها شدن یادگار ۲۰۰۰ ساله پارسیان در نورآباد ممسنی !

رها شدن یادگار ۲۰۰۰ ساله پارسیان در نورآباد ممسنی !

پایه ستونی دو هزار و اَندی ساله در یکی از دشت های شهر نورآبادِ مَمَسنی، سال های سال است به حال خود رها شده و در تیررَس سودجویان اَموال تاریخی و فرهنگی قرار گرفته و به تازگی نیز، تابلو معرفی یکی از یادمان های پیرامونی آن از سوی سوداگران فرومایه بُریده و رُبوده شده است