دوسیران کازرون
عمارت تاریخی در کازرون زباله‌دانی شد
روزهای سیاه «هفت عمارت»

عمارت تاریخی در کازرون زباله‌دانی شد

 آثار تاریخی روستای دوسیران کازرون این روزها وضعیت خوبی ندارند، بنای هفت عمارت این روستا در حال حاضر به جای اینکه در قامت یک اثر تاریخی خودنمایی کند بیشتر به زباله‌دانی شبیه شده است. دوسیران نام روستایی تاریخی در شهرستان کازرون، بخش کوهمره نودان است که با ۱۱ اثر به ثبت رسیده در فهرست آثار ملی از جمله