دکتر جراح
جزئیات لحظات هولناک ربودن پزشک جراح توسط دو طراح دکوراسیون

جزئیات لحظات هولناک ربودن پزشک جراح توسط دو طراح دکوراسیون

 دو طراح دکوراسیون که قرار بود دکور داخلی خانه یک دکتر جراح را طراحی کنند وقتی دریافتند او مردی ثروتمند است، نقشه ربودن و اخاذی ۲۰ میلیارد تومانی را اجرا کردند. به گزارش اول فارس ،دو طراح دکوراسیون که قرار بود دکور داخلی خانه یک دکتر جراح را طراحی کنند وقتی دریافتند او مردی ثروتمند