رضاخان
رضاخان قبل از شاه شدن پاسبانِ خانه‌ استاندار فارس در کرمانشاه بود

رضاخان قبل از شاه شدن پاسبانِ خانه‌ استاندار فارس در کرمانشاه بود

در گزارش تاریخی عکس‌هایی کمتردیده شده از یکی از بانفوذترین مردان سیاستمدار دوران قاجار را خواهید دید. عبدالحسین میرزا فرمانفرما یکی از بانفوذترین چهره‌های سیاسی ایران در اواخر حکومت قاجار است که هنوز نامش بر روی محلۀ «فرمانیه» در تهران باقی مانده است؛ این محله تنها بخش بسیار کوچکی از املاک فرمانفرما به حساب می‌آمد.