رودخانه سیمره
فیلم غرق شدن کامیون ۱۰ تنی در رودخانه سیمره ایلام

فیلم غرق شدن کامیون ۱۰ تنی در رودخانه سیمره ایلام

فیلم غرق شدن کامیون ۱۰ تنی در رودخانه سیمره ایلام محدوده شهرستان دره شهر استان ایلام مشاهده می کنید. به گفته شاهدان عینی راننده این کامیون قصد عبور از رودخانه سیمره را داشته که گرفتار امواج خروشان این رودخانه شده است. هوشنگ طاهری، فرماندار دره شهر برای پیگیری  موضوع در محل حضور یافته و با