روزنامه جوان
آقای روحانی شما را به خدا یک چیزی برای این نظام باقی بگذارید

آقای روحانی شما را به خدا یک چیزی برای این نظام باقی بگذارید

عبدالله گنجی مدیر مسوول روزنامه جوان در واکنش به سخنان دیروز روحانی در سرمقاله امروز صبح این روزنامه با تیتر”آقای روحانی شما را به خدا یک چیزی برای این نظام باقی بگذارید”چنین نوشت: رئیس‌جمهور در جمع استانداران و فرمانداران به‌گونه‌ای سخن گفت که گویی نه رئیس‌جمهور اسلامی ایران بلکه به عنوان رهبر جریان اپوزیسیونی است