رپ
درخواست نماینده دادستان برای قصاص خواننده معروف رپ

درخواست نماینده دادستان برای قصاص خواننده معروف رپ

  نماینده دادستان در پایان قرائت کیفرخواست پرونده متهم رپر معروف “حمید صفت ” گفت: با توجه به انگیزه متهم به دلیل انتقام‌جویی و علم و اطلاع کامل وی از بیماری ناپدری، ارتکاب قتل عمدی محرز شده و اولیای دم تقاضای قصاص متهم را دارند، لذا با توجه به درخواست اولیای دم صدور حکم قصاص