زایمان بدون درد
ماجرای زایمان بدون درد در شیراز

ماجرای زایمان بدون درد در شیراز

رئیس بیمارستان مادر و کودک شوشتری شیراز با اشاره به استقبال مادران باردار از زایمان‌های فیزیولوژیک، گفت: طی شش ماه اول امسال حدود ۷۰۰ زایمان فیزیولوژیک در این مرکز انجام شده است.محمد آفرید گفت: خوشبختانه شاهد کاهش قابل توجه تعداد زایمان‌ها به روش سزارین، خصوصا در این مرکز و در زایمان‌های اول مادران بوده‌ایم. به