سازمان امور مالیاتی
درخواست یکی ازماموران مالیاتی فارس ازدکتر دژپسند

درخواست یکی ازماموران مالیاتی فارس ازدکتر دژپسند

وزیرمحترم اموراقتصادی  ودارایی جناب آقای دکتردژپسند باسلام وآرزوی توفیق روزافزون به بی عدالتی فضای اداری حاکم برزیرمجموعه خودخاتمه دهید  سازمان امور مالیاتی کشور(Iranian National Tax Administration) زیرمجموعهٔ وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد. از جمله وظایف این سازمان اصلاح و دگرگونی نظام مالیاتی و مکانیزه نمودن سیستم مالیاتی کشور و اجرای مالیات بر ارزش افزوده