سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس
انتصاب رییس جدید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس
در حکمی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت انجام شد؛

انتصاب رییس جدید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس

وی در این حکم ایجاد تحرک و پویایی در نهادهای صنعتی، معدنی و تجاری از طریق ارتقای دانش فنی، تعامل و همکاری مناسب با تشکل های تخصصی غیردولتی و مردم نهاد، شناسایی و ساماندهی واحدها و طرح های صنعتی، معدنی و تجاری منطقه، ارتقای نظام مهندسی صنعت و معدن برای تولید صادرات محور با هدف افزایش توان ارز آوری را مورد تأکید قرار داده است