سامانه بیمه اجباری سلامت
بهره برداری از سامانه بیمه اجباری سلامت در آبان ماه

بهره برداری از سامانه بیمه اجباری سلامت در آبان ماه

سامانه بیمه اجباری سلامت در آبان ماه بهره برداری می‌شود.معاون کل وزارت بهداشت گفت: دو ماه قبل آیین نامه بیمه اجباری سلامت توسط دولت تصویب شد که بر اساس آن، مردم با حمایت دولت تحت پوشش بیمه سلامت قرار می‌گیرند و در آبان ماه از سامانه آن بهره برداری می‌شود. بهگزارش اول فارس ، ایرج حریرچی شامگاه سه