سامانه ثبت الکترونیکی شکایات و دادرسی
سامانه ثبت الکترونیکی شکایات و دادخواست کارگران ، نحوه ثبت نام و طرح دعاوی و شکایات در آن

سامانه ثبت الکترونیکی شکایات و دادخواست کارگران ، نحوه ثبت نام و طرح دعاوی و شکایات در آن

سامانه ثبت الکترونیکی شکایات و دادرسی برای طرح شکایات از سوی کارگران و کارفرمایانراه اندازی شد. اول فارس|کارگران ایران:  با افتتاح  سامانه ثبت الکترونیکی شکایات و دادرسی تمام کارکنان زیر پوشش تأمین اجتماعی می‌توانند دادخواست خود را به صورت غیر حضوری ثبت کنند. کارگران و کارکنان برای استفاده از خدمات این زیر سامانه‌ها و ثبت شکایت