سامانه عدل ایران
ثبت لایحه توسط اشخاص حقیقی در سامانه عدل ایران ممکن شد

ثبت لایحه توسط اشخاص حقیقی در سامانه عدل ایران ممکن شد

طبق وعده های پیشین مرکز فناوی اطلاعات قوه قضائیه، امکان ارسال لایحه توسط اشخاص حقیقی در سامانه عدل ایران فراهم شد. به گزارش اول فارس سامانه خودکاربری لایحه به عنوان بیست و نهمین خدمت در پنجره واحد خدمات الکترونیک قضایی به مناسب هفته قوه قضائیه راه اندازی شد. بر اساس فهرست ارائه شده در سامانه عدل