ستاد کل نیروهای مسلح
فرزندان ایثارگران کسری خدمت می گیرند
رئیس سرمایه انسانی ستاد کل نیروهای مسلح:

فرزندان ایثارگران کسری خدمت می گیرند

رئیس اداره سرمایه انسانی ستاد کل نیروهای مسلح درباره نحوه استفاده از کسری خدمت فرزندان ایثارگران توضیحاتی داد.به گزارش اول فارس به نقل از مهر، سردار سرتیپ دوم پاسدار موسی کمالی رئیس اداره سرمایه انسانی ستاد کل نیروهای مسلح درباره استفاده از کسری خدمت فرزندان ایثارگران اظهار کرد: این تسهیلات به کارکنان وظیفه در حال خدمت تعلق