سمانه پاکدل
بازیگرانی که  اختلاف سنی زیادی با همسر خود دارند

بازیگرانی که اختلاف سنی زیادی با همسر خود دارند

نظرات مختلفی درباره ی اختلاف سنی همسران وجود دارد. بعضی اختلاف سنی زیاد را بهتر می دادند و بعضی معتقدند ازدواج هایی که اختلاف سنی در آن ها کمتر است، موفق ترند. در هر حال، بسیاری از بازیگران ایرانی هستند که اختلاف سنی زیادی با همسر خود دارند. در ادامه با آن ها آشنا خواهیم