سند مالکیت المثنی
مراحل صدور سند مالکیت المثنی چگونه است؟

مراحل صدور سند مالکیت المثنی چگونه است؟

به گزارش اول فارس ، وقتی که سند مالکیت از بین برود مثلاً دچار حریق شود و اثری از آن باقی نماند یا گم شود، مالک می‌تواند از اداره ثبت محل وقوع ملک تقاضای صدور سند مالکیت المثنی کند. در این صورت طبق تبصره یک ماده ۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت مصوب بهمن ۵۳ به