سوال از دولت
کابینه روحانی بر لبه تیغ مجلس یازدهم

کابینه روحانی بر لبه تیغ مجلس یازدهم

روزنامه شرق نوشت: دولت زیر رگبار مجلس. پیش‌بینی می‌شد که مجلس تماما اصولگرا با زاویه‌های تندی که با دولت اعتدالی دارد، در یک سال آخر دولت آمده است تا او را زیر فشار بگذارد. در یک ماهی که از آمدن این دولت گذشته، وزیر کشور، وزیر اقتصاد، وزیر نیرو، وزیر ارتباطات، وزیر کشاورزی، وزیر خارجه