سیدعلی ملک حسینی
دانشگاه بین‌المللی پزشکی در شهر صدرا راه اندازی می شود

دانشگاه بین‌المللی پزشکی در شهر صدرا راه اندازی می شود

پدر پیوند کبد ایران و بنیانگذار بزرگ‌ترین بیمارستان سرطان خاورمیانه در شیراز از راه‌اندازی دانشگاه بین‌المللی مرتبط با رشته پزشکی در مرکز پژوهشی و درمانی ابوعلی سینا در شهرک صدرا خبر داد.به گزارش اول فارس، سیدعلی ملک حسینی گفت: هدف از این اقدام، جذب نخبگان و استقرار آنها در این مرکز در کنار دانشجویان خارجی