سید باقر موسوی جهان آباد
ماجرای کلیپ سید باقر موسوی جهان آباد چیست؟

ماجرای کلیپ سید باقر موسوی جهان آباد چیست؟

این کلیپ قدیمی مربوط به سخنرانی  سیدباقر موسوی جهان آباد است که در زمستان ۱۳۷۴ دیک همایش انتخاباتی ایراد شد. به گزارش اول فارس، این کلیپ قدیمی به تازگی در صفحه اینستاگرام صمد نوروزیان مشاور و مدیر تیم رسانه ای سید باقر موسوی جهان آباد  همزمان با سفراخیر وی به یاسوج منتشر شد. در این