سید یعقوب موسوی
دکتر سید یعقوب موسوی مدیرعامل جهاد سبز شد

دکتر سید یعقوب موسوی مدیرعامل جهاد سبز شد

با انتخاب وزیر جهاد کشاورزی و تصویب هیات مدیره موسسه جهاد استقلال ، دکتر سید یعقوب موسوی به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت جهاد سبز انتخاب و معرفی شد. به گزارش اول فارس ، جهاد سبز یکی از شرکت های بین المللی موسسه جهاد استقلال وابسته به وزارت جهاد کشاورزی است که در