شرایط عدم تعلق مهریه به زن
در این موارد مهریه به زن تعلق نمی گیرد

در این موارد مهریه به زن تعلق نمی گیرد

زن مالک مهریه هست و حق هرگونه دخل و تصرفی را در آن دارد. به گزارش اول فارس ، زن مالک مهریه هست و حق هرگونه دخل و تصرفی را در آن دارد. بنابراین حتی اگر زنی از همسر خود تمکین نکند، باز مالک مهریه است و می‌تواند آن را دریافت کند اما شرایطی وجود