شرکت پتروشیمی شیراز
جزئیات بازداشت های گسترده شبانه در پتروشیمی اوره ساز شیراز

جزئیات بازداشت های گسترده شبانه در پتروشیمی اوره ساز شیراز

با تائید اخبار پراکنده و غیر رسمی مدعی دستگیری مدیرعامل،معاونین و بخشی از مدیران رده عملیاتی (مدیر بازاریابی و فروش) و کارکنان پتروشیمی فارس توسط رئیس کل دادگستری استان فارس، باید منتظر افشای ازقام اختلاس، علل وقوع، شیوه ایمن سازی و بازگرداندن سلامت در چرخه تولید از طریق مسدود سازی روش تبانی در معاملات دولتی