شر خر
عوامل درگیری، اوباشی گری و شر خری را شناسایی کنید+عکس

عوامل درگیری، اوباشی گری و شر خری را شناسایی کنید+عکس

تصاویر این افراد بدون پوشش منتشر می شود تا چنانچه شهروندان توسط این افراد مورد خسارت جانی و مالی قرار گرفته اند، برای پیگیری پرونده مراجعه کنند.  پلیس امنیت البرز با انتشار تصاویر بدون پوشش سه نفر از اوباش خطرناک از شهروندان خواست چنانچه توسط این افراد مورد خسارت واقع شده‌اند، به شعبه هفتم دادیاری