شعور
چگونه با آدم های بی شعور رفتار کنیم ؟

چگونه با آدم های بی شعور رفتار کنیم ؟

تعاریف آکادمیک زیادی از بیشعوری وجود دارد، اما استاد استنفورد اینگونه تعریف می‌کند: بیشعور کسی است که باعث می‌شود احساس حقارت، تهی از انرژی، مورد احترام قرار نگرفتن، و یا سرکوب شدگی بکنیم. به بیان دیگر کسی که موجب می‌شود احساس آشغال بودن بکنید. جهان پر است از آدم‌های بی‌شعور. هر جا که زندگی کنید،