شلوار تنگ
پوشیدن شلوار جین چه بلایی بر سر بدن شما می آورد؟

پوشیدن شلوار جین چه بلایی بر سر بدن شما می آورد؟

شلوارهای جین جذب سال ها است که مد هستند و در سال پیش رو هم کماکان مد خواهند بود. این شلوارها شاید ما را خوش اندام تر نشان دهند و شیک ترمان کنند اما پوشیدن طولانی مدت آن ها فکر خوبی نیست. در حقیقت پوشیدن شلوارهای جذب به صورت مکرر و طولانی مدت ممکن است