شمس آباد
قلع و قمع وسیع ساخت و ساز باغ شهرها در شمس آباد مرودشت

قلع و قمع وسیع ساخت و ساز باغ شهرها در شمس آباد مرودشت

مدیر جهاد کشاورزی مرودشت از تخریب و آزاد سازی ۱۱۰ هزار متر مربع (۱۱ هکتار) تغییر کاربری غیر مجاز در اراضی کشاورزی این شهرستان خبر داد. به گزارش  اول فارس ، کاووس همتی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت اظهار کرد: ساخت و ساز غیر مجاز در این اراضی شامل دیوار کشی و قطعه بندی در