شهاب الدین صالحی
تخریب ۱ مجتمع باغشهری و ساخت و سازها غیرمجاز در دشت همایجان سپیدان

تخریب ۱ مجتمع باغشهری و ساخت و سازها غیرمجاز در دشت همایجان سپیدان

عملیات قلع و قمع تغییر کاربری‌های غیر مجاز در زمین‌های کشاورزی دشت بونگر، از توابع بخش همایجان سپیدان اجرا شد. به گزارش اول فارس، شهاب الدین صالحی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سپیدان گفت: با هدف حفظ کاربری زمین‌های زراعی و باغ ها، ساخت و ساز‌های غیر قانونی که برای ایجاد مجتمع باغشهری احداث شده بود،