شهرام کاشانی
قطع امید پزشکان از درمان «شهرام کاشانی» در استانبول

قطع امید پزشکان از درمان «شهرام کاشانی» در استانبول

بهمن بابازاده، خبرنگار موسیقی ویدئویی از سامان، خواننده پاپ ساکن ایران منتشر کرده که در مورد وضعیت بیماری شهرام کاشانی توضیحاتی داده است.  «سامان» از قطع امید پزشکان معالج «شهرام کاشانی» خبر داد و اعلام کرد او به دلیل ‎کرونا به کما رفته است. پیش تر صفحات رسمی کاشانی اعلام کرده بودند این خواننده به