شهردار سابق
سیدمحمدعلی افشانی: من در شهرداری پرونده‌ای به کسی نداده‌ام

سیدمحمدعلی افشانی: من در شهرداری پرونده‌ای به کسی نداده‌ام

 محمدعلی افشانی، شهردار سابق تهران که مدت حضورش در «بهشت» تنها به ۶ ماه رسید در گفت‌وگو با «اعتماد» از روزهای پس از شهرداری گفته و روایتی مختصر از ترک کرسی ریاست در این سازمان دارد. او معتقد است برخی جریان‌ها که از حضور او در جایگاه شهردار تهران نگران شده و این حضور را