شهرهای با وضعیت سفید - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس