شهرگلستان
درختان زیتون  شهرک گلستان شیراز در حال خشکیدن
قابل توجه شورای شهر و شهرداری شیراز

درختان زیتون شهرک گلستان شیراز در حال خشکیدن

در روزهای گذشته خبری داشتیم از یکی از شهروندان  شیراز در خصوص ابتلای درختان زیتون کاشته شده در بلوار های شهرک گلستان شیراز . به گزارش اول فارس در پی بی توجهی و عدم سمپاشی درختان زیتون مبتلاء به آفت یا بیماری که بر اساس شواهد گویا به آفت پسیل زیتون دچار شده اند متاسفانه