شهر استخر
راز کشف نشده استخوان‌های انسانی در آبراهه‌های تخت جمشید

راز کشف نشده استخوان‌های انسانی در آبراهه‌های تخت جمشید

به گزارش گروه باستانشناسی اول فارس، حمید فدایی (مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید) با اشاره به آنکه کارگاه‌های مرمت و حفاظت از فرودین سال جاری در محوطه‌های تخت جمشید، نقش رستم و شهر استخر فعال شده است، گفت: شرایط کرونایی از سال گذشته بود و در این مدت به سازشی با این شرایط دست