شهر قرمز
جریمه خودروهای پلاک شهرهای قرمز و نارنجی در شهرهای آبی و زرد

جریمه خودروهای پلاک شهرهای قرمز و نارنجی در شهرهای آبی و زرد

به گزارش اول فارس ، دبیر کمیته اجتماعی انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا گفت: پلاک خودروهای شخصی شهر قرمز در صورت ورود به شهرهای ابی و زرد یک میلیون تومان و در صورت ورود خودروهای شخصی با پلاک شهر نارنجی به شهرهای آبی و زرد ۵۰۰ هزارتومان جریمه خواهند شد. حسین قاسمی  در تشریح روند