شهید بهشتی
کسب رتبه نخست کشوری توسط بیمارستان شهید بهشتی شیراز

کسب رتبه نخست کشوری توسط بیمارستان شهید بهشتی شیراز

بیمارستان شهید بهشتی شیراز توانست در بخش بستری رتبه نخست خدمت رسانی به مراجعین را در کشور کسب کند. به گزارش روابط عمومی بیمارستان شهید بهشتی شیراز،این بیمارستان تنها بیمارستان تامین اجتماعی استان فارس در سامانه ۱۴۲۰ که سامانه ای جهت نظر سنجی از مراجعین است در سال گذشته توانست در کنار استان های آذربایجان