شکاربانی
حکم جالب یک قاضی برای شکارچی غیر مجاز دو قوچ کوهی

حکم جالب یک قاضی برای شکارچی غیر مجاز دو قوچ کوهی

به گزارش گروه محیط زیست اول فارس ،رئیس کل دادگستری استان گلستان گفت: قاضی دادگاه کمالان این استان، شکارچی دو راس قوچ در منطقه حفاظت شده سیاه مرزکوه علی آبادکتول را، به ۳۶ ماه زندان محکوم کرد. رئیس کل دادگستری گلستان گفت: قاضی دادگاه کمالان این استان، شکارچی دو راس قوچ در منطقه حفاظت شده