شکایت از پزشک - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • چگونگی شکایت از پزشک در مورد اشتباه یا قصور پزشکی

    چگونگی شکایت از پزشک در مورد اشتباه یا قصور پزشکی

    اگر فردی مدعی این امر باشد که در اثر اشتباه یا قصور پزشکی دچار آسیبی گردیده باید بداند قانونگذار به منظور رسیدگی به موضوع مراکزی را در این خصوص تعیین نموده است.

  • چگونه از قصور و تخلف پزشکان شکایت کنیم؟

    چگونه از قصور و تخلف پزشکان شکایت کنیم؟

    به گزارش پایگاه خبری اول فارس | avalfars: ؛ در کنار اخبار مرتبط با پیشرفت های پزشکی و نوآوری های جدید این عرصه، اخبار مرتبط با تخلفات و جرایم پزشکی هم از آن گونه مطالبی هستند که همیشه مورد اقبال افکار عمومی قرار داشته و این پرسش مطرح بوده که تخلفات و جرایم پزشکی به چه رفتارهایی […]