شیرازی اصیل
لهجه مردم اصیل محله‌های قدیمی‌ شیراز چگونه است؟

لهجه مردم اصیل محله‌های قدیمی‌ شیراز چگونه است؟

هر چند اسکلت الفبای زبان فارسی در نوشتار و آهنگ اصلی واژه ها در گفتار طی قرن ها کم و بیش پا بر جا مانده، اما ساختار فرعی و اژه ها و جمله ها تحت شرایط اقتصادی و اجتماعی تحولات زیادی را گذرانده است . کلماتی که در فرهنگ مادی مردم زمینه استفاده نداشته مهجور