شیر و خورشید
ماجرای حذف تیربرق‌های  «شیر و خورشید» نشان تهران

ماجرای حذف تیربرق‌های «شیر و خورشید» نشان تهران

حذف نشانه‌های قدیم در کوچه پس کوچه‌های شهر، این بار گریبان تیر برق‌های تهرانِ قدیم را گرفته است؛ نشانه‌هایی که هرچند این روزها کمتر کسی به آن‌ها توجه دارد، ولی همین لکه‌های هر چند کوچک، تاریخی را روایت می‌کنند و از میراث فرهنگی و ملی است. به گزارش ایسنا، هر چند تعداد زیادی از تیربرق‌های