طرح کارت پارک حاشیه خیابان
ممکن است سال ۹۷ پایان قرارداد سی پی در شیراز باشد
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز:

ممکن است سال ۹۷ پایان قرارداد سی پی در شیراز باشد

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز گفت: طرح سامانه یکپارچه پارک خودرو (سی پِی cpay) که با هدف ساماندهی و کاهش ترافیک و رفاه شهروندان در این شهر اجرایی شده با روند کنونی امکان پذیر نیست و این طرح به سبب ایرادهایی که در آن وجود دارد نیازمند بازنگری جدی است. به گزارش