عباس باباخانی
پیام مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری فارس بمناسب هفته روابط عمومی

پیام مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری فارس بمناسب هفته روابط عمومی

به گزارش اول فارس، مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری فارس و دبیر شورای هماهنگی روابط عمومی های استان فارس در خصوص هفته روابط عمومی گفت: ارتباط مستحکم و مداوم با رسانه ها، اطلاع رسانی دقیق از وظایف و مسئولیت ها و عملکرد های سازمان و بررسی مداوم و پایش همیشگی در