عباس فرج زاده
مدیر کل جدید روابط عمومی و اموربین الملل استانداری فارس منصوب شد

مدیر کل جدید روابط عمومی و اموربین الملل استانداری فارس منصوب شد

با حکم محمدهادی ایمانیه ، سرپرست اداره کل روابط عمومی و اموربین الملل استانداری فارس را منصوب کرد. محمدهادی ایمانیه در حکمی آقای عباس فرج زاده را بعنوان سرپرست اداره کل روابط عمومی و اموربین الملل استانداری فارس منصوب کرد، در حکم استاندار فارس خطاب به سرپرست روابط عمومی و اموربین الملل استانداری آمده است: