علائم اولیه بارداری
علائم اولیه بارداری که همه باید بدانند

علائم اولیه بارداری که همه باید بدانند

بارداری یک رویداد زندگی است (به ۳ دوره سه ماهه ۱۳ هفته ای تقسیم می شود) که مستلزم تنظیمات فیزیولوژیکی و روانی قابل توجهی برای مادر است. در هر سه ماهه، سازگاری های متعددی با هدف نهایی تسهیل رشد جنین رخ می دهد. مشهودترین تغییرات فیزیکی و فیزیولوژیکی برای سازگاری با جنین در حال رشد