علیرضا افتخاری
ماجرای حمله به علیرضا افتخاری
در حین برگشت به سمت تهران

ماجرای حمله به علیرضا افتخاری

در پی انتشار خبر حمله به علیرضا افتخاری خواننده کشورمان، این اتفاق از سوی پلیس قزوین مورد بررسی قرار گرفت.