علیرضا جاوید
سرپرست شهرداری تهران منصوب شد

سرپرست شهرداری تهران منصوب شد

تا زمان قبول استعفای زاکانی از مجلس علیرضا جاوید با رای اکثر شورای شهری‌ها به عنوان سرپرست شهرداری تهران انتخاب شد. به گزارش اول فارس، تا زمان قبول استعفای زاکانی از مجلس جاوید با ۲۱ رای اعضای شورای شهر تهران به عنوان سرپرست شهرداری تهران انتخاب شد. چمران با بیان اینکه علیرضا جاوید، مهندس عمران و